Regler

I vår förening finns ett antal regler och föreskrifter som tagits fram för att värna boendes säkerhet och föreningens egendom. Som medlem är du enligt stadgarna är skyldig att följa reglerna.

Reglerna är fastställda av styrelsen och uppdaterade 2015-12-05 med info om rotavdrag.

Har du frågor?
Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. En bra huvudregel är att alltid prata med styrelsen innan man sätter igång med något projekt.

Renovering och ombyggnad
Här är kortfattad information om vad som gäller när ni ska renovera och/eller bygga om i era lägenheter. Tänk på att det är föreningen som äger byggnaderna och därmed är ansvarig för att de hanteras på ett korrekt sätt.

Vid all ombyggnad som inbegriper elektricitet och/eller vatten och avlopp ska arbetet utföras fackmannamässigt. Det innebär att den som utför arbetet ska ha relevant kunskap om arbetets utförande. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för eventuella skador som uppstår till följd av bristfälligt utförda arbeten. För arbeten med elektricitet gäller särskilda bestämmelser. Du får till exempel byta ut befintliga vägguttag eller strömbrytare mot likvärdiga om du har kunskapen att göra detta. Du kan läsa mer om vilka el-arbeten du får och inte får göra själv i Elsäkerhetsverkets Elsäkerhetspocket och i ELSÄK-FS 2007:2. (www.elsakerhetsverket.se)

För våtutrymmen, såsom badrum, gäller särskilda regler enligt Boverkets föreskrifter samt Byggkeramikrådets respektive Golvbranschens Våtrumskontrolls rekommendationer. Kontrollera också alltid med styrelsen och föreningens försäkringsbolag innan du renoverar ditt badrum. Du kan som bostadsrättsinnehavare vara ansvarig för skador som uppstår på grund av felaktigt utförda våtutrymmen.

Inga ingrepp på ventilationsanläggning får göras som kan störa dess funktion eller på annat sätt försämra lägenhetens ventilation.

Inga ingrepp, eller ändringar i uppvärmningssystemet får göras utan styrelsens skriftliga tillstånd. Till detta räknas radiatorer och rörledningar för värme.

Rotavdrag

Som bostadsrättshavare kan man göra rotavdrag för arbete inne i lägenheten. Du kan inte göra rotavdrag för arbete utanför lägenheten, t ex på vind, uppsättning av markiser eller altanbygge.

För att göra avdraget ska man som bostadsrättshavare uppge föreningens organisationsnummer 769612-7740 samt lägenhetsnummer. (Fastighetsägare ska uppge fastighetsbeteckning, men det gäller enbart då man äger fastigheten, vilket bostadsrättshavare inte gör. Det är föreningen som är fastighetsägare.)

Lägenhetsnummer står på kontraktet. Se även nedan.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Gatunummer Lägenhetsnummer i avtal
Bbs 2 1
Bbs 4 2
Bbs 6 3
Bbs 7 4A
Bbs 9 4B
Bbs 11 4C
Bbs 12 9
Bbs 13 4D
Bbs 14 8
Bbs 15 4E
Bbs 16 7
Bbs 17 4F
Bbs 18 6
Bbs 20 5
Bbs 33 11
Bbs 35 12
Bbs 37 13
Bbs 39 14
Bbs 41 15
Bbs 42 10F
Bbs 43 16
Bbs 44 10E
Bbs 45 17
Bbs 46 10D
Bbs 47 18
Bbs 48 10C
Bbs 50 10B
Bbs 51 19
Bbs 52 10A
Bbs 53 20
Bbs 55 21
Bbs 57 22
Bbs 59 23
Bbs 61 24
Bbs 63 25

Braskaminer
Braskaminer ska installeras av fackman. Vid installation ska styrelsen ha kopia på besiktningsprotokoll och slutbevis samt intyg på att installation av braskamin har utförts fackmannamässigt.

Medlemmen är skyldig att se till att det sker rengöring (sotning) och brandskyddskontroll av braskaminen i bostaden. Vid installation, var noga med att Nacka & Tyresö sotningsdistrikt får del av besiktningsprotokoll, eftersom det är de som sköter sotning och brandskyddskontrollen i Nacka kommun.

Skorstensfejarmästaren (sotaren) aviserar när det är dags för sotning respektive brandskyddskontroll.

Södertörns Brandförsvarsförbund har av Nacka kommun fått i uppdrag att fastställa intervall för sotning och brandskyddskontroll samt att fastställa taxor. Sotning av braskaminer utförs vart fjärde år och brandskyddskontroll vart åttonde år. Tätare sotning kan utföras genom att medlemmen själv kontaktar sotaren.

För att läsa mer titta gärna på Södertörns Brandförsvarsförbund där det även finns uppgifter om gällande taxa: http://www.sbff.se/Sotning/

Skötselområden
Föreningen äger all mark i vårt område. De ytor utomhus som hör till varje lägenhet kallas skötselområden och disponeras och sköts av innehavaren.

Byggnationer på skötselområdet
Eftersom föreningen äger all mark räknas hela området som en fastighet. Det betyder till exempel att endast en friggebod får uppföras inom området. Därför är det inte tillåtet att exempelvis bygga bodar, växthus, inglasat uterum, skärmtak eller plank utöver vad som anges här nedan.

Planteringar
Om du vill plantera eller ta bort ett träd på ditt skötselområde ska du först kontakta styrelsen. Tänk på att inte plantera något som kan störa dina grannar.

Staket
Om du vill bygga staket runt ditt skötselområde ska du först kontakta styrelsen. Generellt gäller att staket ska vara lägre än en meter och målas svart eller rött.

Markiser
Markiser ska vara enfärgade med rak kant för att hålla en enhetlig stil i området. Följande färger, eller motsvarande färgbeteckningar, får användas:

Mörkröd Nr 84 NCS S 5040-Y80R         Beige ljus Nr 15/1 NCS S 2010-Y10R
Beige mörk Nr 14 NCS S 4010-Y10R      Vit Nr 15 NCS S 1000-N
Mörkgrå Nr 407/79 NCS S 7500-N         Ljusare grå Nr 727/15 NCS S5000-N
Svart NCS S 9000-N

Uppsättningen av markiser ska göras på ett fackmannamässigt sätt av både byggnadstekniska och säkerhetsmässiga skäl.

Altan
Altan byggs och underhålls av boende.

Altan får inte byggas högre än till altandörrens underkant. Bredden får maximalt uppgå till fasadens bredd. Höjden på räcket får maximalt vara 100 cm. Altaner får fästas i huskroppen, dock inte både i huset och i förrådet, eftersom det kan bli för stora påfrestningar på byggnaderna vid markrörelser. Sidorna på altanen ska vara täckta ned mot marken för att förhindra olyckor med små barn.

Om du vill bygga altan på framsidan är det viktigt att brunnslocken är åtkomliga.

Skärmväggar
Max två skärmväggar får monteras för att avskärma skötselområdet på baksidan av huset. De får vara max 1,8 m höga och 2,5 m breda.

Parabol
De som önskar sätta upp en parabolantenn ska ansöka om tillstånd för detta hos styrelsen, med beskrivning av storlek och hur parabolen ska förankras.

Parabolantennen ska sättas upp av en fackman eftersom föreningen som fastighetsägare bär ansvar för det yttre som till exempel tak och fasad. Om antennen skulle falla ned och skadar person eller egendom står föreningen skadeståndsskyldig eftersom föreningen bär ansvaret för fastigheten, dess skötsel och yttre underhåll.

Vind
Det är förbjudet att isolera vinden på grund av husens konstruktion och ventilationssystem.

Förråd
Det går bra att isolera och inreda förråden.

Brevlådor
Brevlådor ska vara svarta för att hålla en enhetlig färgsättning i området.

Trafik
Alla måste ta hänsyn och köra långsamt inom vårt område. Tänk särskilt på alla barn som leker och lätt glömmer bort att vara uppmärksamma.

Det finns gästparkeringar inom området. Respektera att de är till för våra besökare. Om det inte skulle finnas lediga gästparkeringar får besökarens bil tillfälligt parkeras på gatan. Vid Ekstubben finns en parkering där bilar kan ställas under längre tid.

Det finns möjlighet att hyra extra parkering genom BRF Tallstigen 1.

Vattenavläsning
Vid varje halvårsskifte ska vattenmätaren läsas av. Avläsningsresultatet ska omgående lämnas till ordföranden. Vattenavläsningen stäms av mot förbrukningen på hela Blåbärsslingan inklusive villorna och det är därför viktigt att få in förbrukningen för BRF Tallstigen 2 i tid. Vattenförbrukning debiteras enskilt sedan 1/1 2013.

Reglering av kostnad för vattenförbrukning vid byte av bostadsinnehavare
Säljaren betalar sin förbrukning samt fastighetsavgift för vatten fram till överlåtelse. Betalning sker till köparen. Köparen ansvarar sedan för att betala faktura som kommer från ISS vid nästa halvårsskifte. Regleringen sköts av säljare och köpare utan styrelsens inblandning. Nedan finns förslag till beräkningsmodell:

Förbrukning fram till överlåtelse beräknas så här:
– Utgå från inrapporterad mätarställning vid senaste halvårsskiftet. Be styrelsen om uppgift om detta inte sparats.
– Gör en ny avläsning och räkna ut differensen.

Exempel: Inrapporterad mätarställning 31/12 2012: 1000 m3, ny avläsning vid överlåtelse 31/4 2013: 1040 m3 = förbrukning 40 m3.

Kostnaden per kubikmeter vatten fr.o.m. 1 jan 2013 är 24,86 kr inkl moms.

Fastighetsavgift för vatten:
Den fasta avgiften som inkluderar kommunens årsavgift och fastighetsavgiften är 345 kr/år.

Total kostnad:
Det säljaren ska betala till köparen: (Förbrukningen i m3 från den 1/1 2013) x 24,86 kr + 1 kr per dygn efter den 1 januari fram till överlåtelsen.