Kallelse till årsstämma 2024

Tid: Onsdag 22 maj kl 18.30

Plats: Älta Allianskyrka

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande.
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av två justerare tillika rösträknare.
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 9. Föredragning av revisionsberättelsen.
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter (se valberedningens förslag)
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter (se valberedningens förslag)
 16. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 17. Val av valberedning.
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  1. Styrelsens förslag till ändrade stadgar med anledning av bl.a. ny bostadsrättslag 2023.
 19. Avslutande

Årsredovisning för 2023 inklusive revisionsberättelse finns publicerad på https://www.tallstigen2.se/om-foreningen/arsredovisning/.

Efter årsstämman finns tid för övriga frågor och diskussioner.

Vi i styrelsen hoppas att du, liksom alla andra medlemmar, deltar i stämman och att vi tillsammans känner ett ansvar för föreningens ekonomi och boendemiljö.

Rösta eller delta via ombud? Då måste ni använda blanketten för fullmakt som finns på vår webbplats. https://www.tallstigen2.se/wp-content/uploads/2019/05/Fullmakt_Brf_Tallstigen_2_190512.docx

Styrelsens förslag till ändrade stadgar

Bakgrund

Den 1 januari 2023 trädde flera ändringar i bostadsrättslagen (1991:614) i kraft. Ändringar som berör ekonomiska planer och intygsgivare börjar gälla den 1 januari 2024.  

Enligt Boverket innebär lagändringarna bland annat följande:

 • En förhandstecknare ska få bättre information om förhandsavtalet och de risker som är förknippade med det. En betänketid om minst sju dagar ska gälla för erbjudandet.
 • Den beräknade tiden för upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt, som anges i ett förhandsavtal, ska inte få omfatta ett tidsintervall om mer än tre månader.
 • Ett upplåtelseavtal som innebär att bostadsrättshavaren inte får tillträde till lägenheten i samband med upplåtelsen ska innehålla ett bestämt datum för tillträde.
 • Kraven på den ekonomiska planen och på de intygsgivare som granskar planen ska skärpas.
 • En medlem i en bostadsrättsförening ska inte kunna ha mer än en röst på föreningsstämman.
 • En bostadsrättsförenings årsredovisning ska innehålla särskild information som är till nytta för föreningens intressenter. 

Föreningens stadgar behöver uppdateras utifrån den nya bostadsrättslagen. Styrelsens förslag på ändringar i dessa delar baseras på Bostadsrätternas uppdaterade stadgemall.

Styrelsens förslag på ändringar rör även förtydliganden i fråga om:

 • Hur förslag och beslut av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen ska ske
 • Bostadsrättshavarens skyldighet att följa skötselråd som föreningen har meddelat om värmepump

Som förtydligande av vilka ändringar som föreslås och varför finns på även en version med spårade ändringar och kommentarer (baserade på stadgemallens ändringar respektive styrelsens).

Styrelsens förslag beslutades på årsstämman 2023 med en liten justering efter synpunkt från medlem (ett ”kan” ändrandes till ”ska” i fråga om avsättning till fond för yttre underhåll). Beslutet är giltigt om det fattas av två på varandra följande föreningsstämmor och ärendet tas därför upp för beslut även vid årsstämman 2024. På den andra stämman krävs att minst två tredjedelar av de röstande går med på beslutet.

Förslag till beslut

Stämman beslutar:

 • att föreningens stadgar ändras enligt styrelsens förslag

Förslaget till ändrade stadgar

Länk till förslag på ändrade stadgar: https://www.tallstigen2.se/wp-content/uploads/2024/04/Brf-Tallstigen-2-Forslag-till-nya-stadgar-2024.pdf

Länk till förslag på ändrade stadgar inklusive spårade ändringar och kommentarer: https://www.tallstigen2.se/wp-content/uploads/2024/04/Brf-Tallstigen-2-Forslag-till-nya-stadgar-2024-sparade-andringar.pdf

Valberedning söker nya medlemmar till styrelsen

Det finns två platser i styrelsen som behöver fyllas upp. Valberedningen önskar att fler hör av sig med sitt intresse för styrelsearbete. Se information som har delats ut i era brevlådor och via facebook-gruppen Blåbärsslingan. Vid intresse kontakta Michaela Aspdahl (BBS-7) eller Anders Isberg (BBS-48),