Kallelse till årsstämma 2023

Utvalda

Härmed kallas medlemmarna i Brf Tallstigen 2 till ordinarie årsstämma

TID: Onsdagen 24 maj 18:30

PLATS: Älta Allianskyrka

DAGORDNING

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande.
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av två justerare tillika rösträknare.
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 9. Föredragning av revisionsberättelsen.
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter (se valberedningens förslag)
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter (se valberedningens förslag)
 16. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 17. Val av valberedning.
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  1. Styrelsens förslag till ändrade stadgar med anledning av bl.a. ny bostadsrättslag 2023
 19. Avslutande

Årsredovisning och revisionsberättelse publiceras senast den 9 maj på vår webbplats www.tallstigen2.se. Se årsredovisning 2022.

Efter årsstämman finns tid för övriga frågor och diskussioner.

Vi i styrelsen hoppas att du, liksom alla andra medlemmar, deltar i stämman och att vi tillsammans känner ett ansvar för föreningens ekonomi och boendemiljö.

Rösta eller delta via ombud? Då måste ni använda blanketten för fullmakt:
https://www.tallstigen2.se/wp-content/uploads/2019/05/Fullmakt_Brf_Tallstigen_2_190512.docx

Valberedningens förslag till styrelse

Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Tallstigen 2, organisationsnummer 769612-7740, föreslås bestå av fem (5) ledamöter och en (1) suppleant. Följande personer föreslås till styrelsen:

 • Dag Lestander (ledamot, omval)
 • Peter Schultz (ledamot, nyval)
 • Thom Sundberg (ledamot, omval)
 • Lena Söderlundh (ledamot, omval)
 • Michael Öhrström (ledamot, omval)
 • Bartek Jankowski (suppleant, omval)

Valberedningen önskar att fler hör av sig med sitt intresse för styrelsearbete.
Kontakta Michaela Aspdahl eller Johan Bogren.

Styrelsens förslag till ändrade stadgar

Bakgrund

Den 1 januari 2023 trädde flera ändringar i bostadsrättslagen (1991:614) i kraft. Ändringar som berör ekonomiska planer och intygsgivare börjar gälla  den 1 januari 2024.  

Enligt Boverket innebär lagändringarna bland annat följande:

 • En förhandstecknare ska få bättre information om förhandsavtalet och de risker som är förknippade med det. En betänketid om minst sju dagar ska gälla för erbjudandet.
 • Den beräknade tiden för upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt, som anges i ett förhandsavtal, ska inte få omfatta ett tidsintervall om mer än tre månader.
 • Ett upplåtelseavtal som innebär att bostadsrättshavaren inte får tillträde till lägenheten i samband med upplåtelsen ska innehålla ett bestämt datum för tillträde.
 • Kraven på den ekonomiska planen och på de intygsgivare som granskar planen ska skärpas.
 • En medlem i en bostadsrättsförening ska inte kunna ha mer än en röst på föreningsstämman.
 • En bostadsrättsförenings årsredovisning ska innehålla särskild information som är till nytta för föreningens intressenter. 

Föreningens stadgar behöver uppdateras utifrån den nya bostadsrättslagen. Styrelsens förslag på ändringar i dessa delar baseras på Bostadsrätternas uppdaterade stadgemall.

Styrelsens förslag på ändringar rör även förtydliganden i fråga om:

 • Hur förslag och beslut av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen ska ske
 • Bostadsrättshavarens skyldighet att följa skötselråd som föreningen har meddelat om värmepump

Som förtydligande av vilka ändringar som föreslås finns nedan även en version med spårade ändringar och kommentarer (baserade på stadgemallens ändringar respektive styrelsens).

Enligt nuvarande stadgar kan föreningens stadgar ändras om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt om det fattas av två på varandra följande föreningsstämmor (dvs. att förslaget behöver tas upp på ytterligare en stämma för att kunna bli giltigt).

Förslag till beslut

Stämman beslutar:

 • att föreningens stadgar ändras enligt styrelsens förslag

Förslaget till ändrade stadgar
Länk till förslag på ändrade stadgar: https://www.tallstigen2.se/wp-content/uploads/2023/05/Brf-Tallstigen-2-Forslag-till-nya-stadgar-2023.pdf
Länk till förslag på ändrade stadgar inklusive spårade ändringar och kommentarer: https://www.tallstigen2.se/wp-content/uploads/2023/05/Brf-Tallstigen-2-Forslag-till-nya-stadgar-2023-sparade-andringar.pdf

Kallelse till stämma 2022

Härmed kallas medlemmarna i Brf Tallstigen 2 till ordinarie årsstämma

TID: Onsdagen 25 maj 18:30

PLATS: Älta Allianskyrka

DAGORDNING

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande.
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av två justerare tillika rösträknare.
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 9. Föredragning av revisionsberättelsen.
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 17. Val av valberedning.
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  1. Proposition: Solceller
 19. Avslutande

Årsredovisning och revisionsberättelse finns publicerad på vår webbplats www.tallstigen2.se.

Efter årsstämman finns tid för övriga frågor och diskussioner.

Vi i styrelsen hoppas att du, liksom alla andra medlemmar, deltar i stämman och att vi tillsammans känner ett ansvar för föreningens ekonomi och boendemiljö.

Rösta eller delta via ombud? Då måste ni använda blanketten som finns på vår webbplats.

Information från valberedningen

Valberedningen önskar att fler hör av sig med sitt intresse för styrelsearbete.
Kontakta Michaela Aspdahl på michaela.aspdahl@gmail.com

Proposition: Solceller

Bakgrund

Som en del av föreningens ändamål, att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, har styrelsen tagit fram en förstudie för installation av solceller. Eftersom alla tak är föreningens ansvar är det också föreningen (och inte den enskilda medlemmen) som måste ta beslut om eventuell solcellsinstallation. I förstudien utreds de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att installera solceller på föreningens tak. Enligt förstudien är 18 av de fristående husen och båda radhusen lämpliga för solceller. Den rekommenderade utformningen av solcellsanläggning beräknas ge en årlig elproduktion på 108,4 MWh (motsvarar ca 41 % av föreningens totala elbehov). Den totala investeringskostnaden för samtliga rekommenderade takytor uppskattas till 1,97 Mkr med en återbetalningstid på 16 år. Solcellerna har en livslängd på minst 30 år. Det innebär att elen från solcellerna kommer att vara kostnadsfri i minst 15 år för oss medlemmar i föreningen. Förutom den ekonomiska avkastningen finns även en klimatnytta, som motsvarar en minskning av 1991 ton CO2 under solcellernas förväntade livstid.

Vid en eventuell installation av solceller måste föreningen ha kontroll över solelproduktionen och göra en rättvis fördelning av intäkter, även till de hus där solceller inte kommer att installeras. Detta kräver att alla elmätare skrivs över på föreningen som i sin tur fakturerar respektive hushåll för förbrukad el. Detta innebär då att föreningen behöver ha ett gemensamt elabonnemang.

Styrelsens bedömning är att en installation av en solcellsanläggning sänker medlemmarnas kostnader och därmed främjar medlemmarnas ekonomiska intressen.

Förslag till beslut

Stämman beslutar:

 • att styrelsen uppdras att installera solceller


Länk till fullmakt:
https://www.tallstigen2.se/wp-content/uploads/2019/05/Fullmakt_Brf_Tallstigen_2_190512.docx

Ny styrelse 2019-2020

Under stämman röstades det fram en ny styrelse, se nedan för sammansättning. Styrelsen konstituerar sig själv.

OrdförandeThom Sundberg
KassörLina Forsström
SekreterareAnders Isberg
LedamotJohan Bogren
LedamotBartek Jankowski
SuppleantChristian Lund
SuppleantLena Söderlundh

Härmed kallas medlemmarna i Brf Tallstigen 2 till ordinarie årsstämma

TID: tisdagen 14 maj 2019 kl. 19.00

PLATS: Allianskyrkan i Älta

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
3. Val av ordförande på stämman.
4. Anmälan av ordförandens val av sekreterare.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
7. Frågan om kallelse till stämman behörigen skett.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
9. Föredragning av revisionsberättelsen.
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande förlust enligt fastställd balansräkning.
13. Beslut om arvoden.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av revisor och suppleant.
16. Val av valberedning.
17. Övriga ärenden.
a. Proposition gällande nya uppdaterade stadgar. Andra omröstningen gällande detta, tidigare omröstning skedde på extrastämma 2018-06-28. Förslaget finns att ladda ned på vår webbplats www.tallstigen2.se under fliken ”Om föreningen”, ”Stadgar” och ”Förslag till nya stadgar”.
b. Motion gällande friköp. Bilaga 1.

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att publiceras på vår webbplats www.tallstigen2.se innan stämman (Årsredovisning)

Efter årsstämman finns tid för övriga frågor och diskussioner.

Vi i styrelsen hoppas att du, liksom alla andra medlemmar, deltar i stämman och att vi tillsammans känner ett ansvar för föreningens ekonomi och boendemiljö.

Det kommer självklart att bjudas på fika.

Se bifogade filer.

Rotavdrag

Som bostadsrättshavare kan man göra rotavdrag för arbete inne i lägenheten. Du kan inte göra rotavdrag för arbete utanför lägenheten, t ex på vind, uppsättning av markiser eller altanbygge.

För att göra avdraget ska man som bostadsrättshavare uppge organisationsnummer och lägenhetsnummer. (Fastighetsägare ska uppge fastighetsbeteckning, men det gäller enbart då man äger fastigheten, vilket bostadsrättshavare inte gör. Det är föreningen som är fastighetsägare.)

Organisationsnummer för Brf Tallstigen 2 är 769612-7740.

Lägenhetsnummer står på kontrakt. Se även nedan.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Gatunummer Lägenhetsnummer i avtal
Bbs 2 1
Bbs 4 2
Bbs 6 3
Bbs 7 4A
Bbs 9 4B
Bbs 11 4C
Bbs 12 9
Bbs 13 4D
Bbs 14 8
Bbs 15 4E
Bbs 16 7
Bbs 17 4F
Bbs 18 6
Bbs 20 5
Bbs 33 11
Bbs 35 12
Bbs 37 13
Bbs 39 14
Bbs 41 15
Bbs 42 10F
Bbs 43 16
Bbs 44 10E
Bbs 45 17
Bbs 46 10D
Bbs 47 18
Bbs 48 10C
Bbs 50 10B
Bbs 51 19
Bbs 52 10A
Bbs 53 20
Bbs 55 21
Bbs 57 22
Bbs 59 23
Bbs 61 24
Bbs 63 25