Information från styrelsen (2020-03-10)

Föreningsstämma 13 maj
Datum för ordinarie föreningsstämma är onsdag den 13 maj. I enlighet med stadgarna kommer en kallelse med dagordning att delas ut senast 2 veckor innan stämman. Eventuella motioner måste därför vara styrelsen tillhanda senast 1 april för att styrelsen ska hinna behandla dessa. Valberedningen kommer även inom kort att kontakta medlemmarna för att höra om det finns intresse att delta i styrelsen. Styrelsen hoppas att så många medlemmar som möjligt deltar i stämman, då detta är ett viktigt tillfälle för medlemmar att få insyn och påverka föreningens ekonomi och boendemiljö.

Städdag
Samfällighetens årliga städdag kommer att bli lördag 25 april med samling kl. 10 vid lekplatsen. I år kommer städningen även inkludera viss upprustning av lekparken.

Gästparkering
Våra gemensamma gästparkeringar, i backen och vid lekplatsen, är avsedda för besökande. Det har nyligen framkommit att dessa parkeringsplatser utnyttjas som långtidsparkering för boende utanför Blåbärsslingan. För de aktuella bilarna har det därför delats ut lappar för att informera om att detta inte är tillåtet. Kontakta styrelsen eller samfälligheten om det finns misstanke om att gästparkeringen utnyttjas på detta sätt.

Ny avfallsentreprenör
Nacka vatten och avfall AB byter entreprenör för avfallshantering från och med 1 april. Detta kommer eventuellt innebära ny tömningsdag och att kärlen ska placeras på ett annat sätt. Från och med 17 mars kommer Nacka vatten och avfall informera om eventuella förändringar på: www.nacka.se/nackavattenavfall/avfall/sophamtning/tomningsdag