Information från styrelsen (2020-03-10)

Föreningsstämma 13 maj
Datum för ordinarie föreningsstämma är onsdag den 13 maj. I enlighet med stadgarna kommer en kallelse med dagordning att delas ut senast 2 veckor innan stämman. Eventuella motioner måste därför vara styrelsen tillhanda senast 1 april för att styrelsen ska hinna behandla dessa. Valberedningen kommer även inom kort att kontakta medlemmarna för att höra om det finns intresse att delta i styrelsen. Styrelsen hoppas att så många medlemmar som möjligt deltar i stämman, då detta är ett viktigt tillfälle för medlemmar att få insyn och påverka föreningens ekonomi och boendemiljö.

Städdag
Samfällighetens årliga städdag kommer att bli lördag 25 april med samling kl. 10 vid lekplatsen. I år kommer städningen även inkludera viss upprustning av lekparken.

Gästparkering
Våra gemensamma gästparkeringar, i backen och vid lekplatsen, är avsedda för besökande. Det har nyligen framkommit att dessa parkeringsplatser utnyttjas som långtidsparkering för boende utanför Blåbärsslingan. För de aktuella bilarna har det därför delats ut lappar för att informera om att detta inte är tillåtet. Kontakta styrelsen eller samfälligheten om det finns misstanke om att gästparkeringen utnyttjas på detta sätt.

Ny avfallsentreprenör
Nacka vatten och avfall AB byter entreprenör för avfallshantering från och med 1 april. Detta kommer eventuellt innebära ny tömningsdag och att kärlen ska placeras på ett annat sätt. Från och med 17 mars kommer Nacka vatten och avfall informera om eventuella förändringar på: www.nacka.se/nackavattenavfall/avfall/sophamtning/tomningsdag

Information från styrelsen (2019-08-30)

Vattenavläsning
Innan sommaren informerade vi om vattenavläsning som alla medlemmar måste göra halvårsvis. Alla har skickat in sin förbrukning till oss och kommer läggas på avgiften för oktober.

När ska medlemmarna kontakta styrelsen
Det bästa är att alltid kontakta styrelsen när problem i bostaden uppstår. Eftersom vi bor i bostadsrättsförening är ansvaret delat mellan bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen att ta hand om våra hus.

Exempel på bostadsrättshavarens ansvarsområde är alla ytskikt, dvs alla innerväggar, golv och innertak. Rensning av vattenlås, vitvaror, köksfläkt, altan, utomhustrappa och skötselområde.

Exempel på bostadsrättsföreningens ansvarsområde är stammar, bärande väggar, värmepumpen, yttertak, ytterväggar och ventilation.

Stadgarna styr vem som är ansvarig för vad. Läs gärna igenom dessa på vår hemsida http://www.tallstigen2.se

Kontakta styrelsen på info@tallstigen2.se eller någon i styrelsen.

Ytterdörrar
Översyn är planerad av alla ytterdörrar, inspektion hos samtliga medlemmar ska ske för att få en bild av vilka problem som finns. Vi återkommer om mer information.

Information från styrelsen (2019-06-11)

Vattenavläsning
I månadsskiftet juni/juli är det dags för den återkommande avläsningen av vattenmätarna, information gällande detta kommer att komma när det närmar sig.

Byggnation eller ombyggnation
Ska du bygga om eller göra någon förändring inne eller ute, kolla med styrelsen och läs stadgarna vad som får och ej får göras. Om något är oklart får ni självklart alltid kontakta någon i styrelsen.

Ny styrelse
Vi har nya ledamöter i styrelsen Lina och Johan.

Nya stadgar
I och med årsstämman så röstade vi igenom nya stadgar, viktigt att alla läser igenom dessa. De finns publicerade hos Bolagsverket och såklart på vår hemsida www.tallstigen2.se.

Glad sommar
Styrelsen önskar alla medlemmar en skön och lång sommarledighet.

Ta hjälp av varandra om ni behöver hjälp under sommaren och håll koll på varandras hus. Vi bor här tillsammans.

Information från styrelsen (2019-04-07)

Föreningsstämma
Datum för ordinarie föreningsstämma är satt till 14 maj. En kallelse med dagordning kommer att delas ut senast 2 veckor innan stämman enligt stadgarna. Då alla ärenden ska redovisas på kallelsen är det viktigt att eventuella motioner är styrelsen tillhanda senast den 16 april.

Städdag
Lördagen den 27 april är det gemensam städdag med samfälligheten. Samling kl. 10 vid lekplatsen.

Föreningens avfallshantering
Föreningen kommer fortsättningsvis att stå för sophämtningsavtal med Nacka kommun. Föreningen kommer att beställa bruna matavfallskärl till alla boende om man inte aktivt väljer att avstå.

Värmepannan
Vid problem med värmepannan ska styrelsen kontaktas innan kontakt tas med reparatör.

Lekplatsen
Björnvägens samfällighet har som målsättning att rusta upp lekplatsen. I år är dock det ekonomiska läget ansträngt p.g.a. höga kostnader för snöröjningen. Samfälligheten önskar ändå föreningens synpunkter på hur lekplatsen kan rustas upp. Förslag kan mailas till christian@rehaboteket.se

Arbetsgrupp för friköpsfrågan
Arbetsgruppen består nu av 6 medlemmar ur föreningen och har haft ett första möte

Information från styrelsen (2019-02-27)

Föreningsstämma
Datum för ordinarie föreningsstämma är satt till 14 maj. En kallelse med dagordning kommer att delas ut senast 2 veckor innan stämman enligt stadgarna. Då alla ärenden ska redovisas på kallelsen är det viktigt att motioner är styrelsen tillhanda senast den 16 april.

Städdag
Lördagen den 27 april är det gemensam städdag med samfälligheten. Samling kl. 10 vid lekplatsen.

Föreningens avfallshantering
Kom gärna med synpunkter på styrelsens tidigare alternativ kring föreningens avfallshantering. Information finns även på föreningens hemsida: http://www.tallstigen2.se/

Avisering från föreningens ekonomiska förvaltare
Vi vill påminna om att vi har Rådrum som ny förvaltare och att de tar ut en aviseringsavgift om 20 kronor per pappersfaktura om man inte själv väljer att bli aviserad via e-post, e-faktura eller autogiro. Hur man går tillväga står på avin. Framöver kommer även mer detaljerad information kring vattenförbrukning och kostnad framgå av avin. Vänd dig till styrelsen om du har synpunkter på informationen, inte till Rådrum.

Information från styrelsen (2019-01-31)

Arbetsgrupp kring friköpsfrågan och information
Vissa medlemmar har tidigare visat intresse att alla medlemmar ska få mer insyn och delaktighet i friköpsfrågan. Styrelsen erbjöd därför medlemmarna att vara med i två olika arbetsgrupper men styrelsen har inte fått in några intresseanmälningar och därför läggs informationsgruppen ned. Friköpsfrågan drivs vidare.

Sandlåda
Vid lekplatsen finns en sandlåda uppställd, om boende behöver sanda på egen tomt.

Översikt av kostnad för nytt avfallsavtal
I föregående infobrev redovisade styrelsen konsekvenserna av att byta avfallstaxa, från nuvarande flerbostadstaxa till enskild taxa. Som tidigare informerat, skulle enskild taxa innebära att hushållen tar över avfallskostnaderna. Detta betyder att kostnaderna bestäms av antal hämtningar och huruvida hushållen har matavfallsinsamling (brunt kärl) eller inte. Avfallstaxan blir reducerad om hushållen även har matavfallinsamling.

Styrelsen har inte fått så mycket respons på förslaget, men vissa medlemmar tyckte att det krävdes ett förtydligande över de ekonomiska konsekvenserna som en förändrad avfallstaxa skulle innebära.  För att få en rättvisande jämförelse har de nuvarande månadskostnaderna för flerbostadstaxa (210 kr/mån) jämförts med kostnaderna för enskild taxa för både standardpris (bara grönt kärl) och reducerat pris (grönt och brunt kärl) med olika antal hämtningar. Som exempel blir kostnaderna med enskild taxa och hämtning en gång per månad för standardpriset (grönt kärl) 194 kr/mån och för reducerat pris (grönt och brunt kärl) 167 kr/mån.

Se baksidan av brevet som redovisar detaljerade kostnader för de olika alternativen. Styrelsen önskar återkoppling på förslaget som eventuellt kommer tas upp för beslut på årsstämman.

Friköp
Nacka kommun har fakturerat föreningen för detaljplanändringen. Kostnaden för detta uppgick till 354 053 kr.

Information från styrelsen (2018-12-13)

Vattenutkastare
Översynen av vattenkastarna är nu klar. Samtliga vattenutkastare fungerar som de ska. Ingen ytterligare åtgärd kommer därför att behövas. För att förhindra skador är det dock viktigt att bort alla munstycken från utkastaren så fort som det riskerar att bli minusgrader.

Brandvarnare
Styrelsen vill passa på att påminna alla om att testa så att era brandvarnare fungerar som de ska och byta batterier om det behövs.

Byte av förvaltare – praktisk info
Som vi informerade i förra info-brevet så kommer vi att byta förvaltare från årsskiftet. Det betyder att hyresavierna kommer att komma från Rådrum istället för Riksbyggen. Ni som betalar via autogiro eller e-faktura måste alltså ändra till Rådrum via internetbanken. Ni som får avierna med fysisk post behöver inte göra någonting förutom att vara observanta på nytt bank eller plusgiro-nummer som det ska betalas till.

Avgiftsfri månad
Föreningen har god ekonomi. Styrelsen har därför beslutat att januari månad blir avgiftsfri.

Sophantering
Styrelsen har undersökt möjligheten att ändra föreningens abonnemang för sophämtningen till enskild avfallstaxa och önskar de boendes synpunkter på detta. I dagsläget har föreningen en taxa som är baserad på flerbostadshus och den beräknade kostnaden för 2019 är 2 518 kr/år och kärl med tömning av restavfallet (grönt kärl) varje vecka. Då vissa hushåll även har matavfallskärl (brunt kärl) har föreningen fått en reducerad taxa. Vid byte till enskild taxa skulle tömningen av sopkärlen istället vara behovsstyrd och kostnaden baseras utifrån det. Kostnaden kan reduceras genom att varje hushåll har matavfallsinsamling och färre tömningar.  Ett genomsnittligt hushåll i Nacka har 15 tömningar av restavfall varje år (enligt Nacka vatten och avfall). Med enskild taxa skulle sophämtningskostnaden för varje hushåll vara 1 458 kr/år och 40 kr/tömning (72 kr utan matavfallsinsamling) av restavfallet och 5 kr/tömning av matavfallet. Med 15 tömningar/år och matavfallsinsamling skulle den totala kostnaden för varje hushåll vara 2 133 kr/år. Det är även möjligt för boende att dela matavfallskärl (upp till fyra hushåll). För att byta till enskild taxa krävs en flyttanmälan med underskrift från varje enskild boende att de tar över fakturan. Genom att de boende tar över kostnaden för sophämtningen kan boendeavgiften sänkas. Vid frågor och synpunkter kontakta Lena Söderlundh.

Information från styrelsen (2018-11-09)

Nya switchar för möjlighet till snabbare bredband
På tisdag den 13/11 kommer Telia att uppgradera switcharna till vårt internet i boden vid lekplatsen. Det innebär att uppkopplingen kommer att vara nere under tiden detta pågår. Exakt vilka tiderkan tyvärr inte meddelas på förhand men Telia har förberett allt för minimal påverkan för oss boende.

Mellan den 18-20 november kommer sedan Telias (via entreprenör) att byta ut mediaomvandlarna i respektive hushåll och behöver i samband med det tillgång till respektive hushåll. Telia kommer att kontakta respektive hushåll separat för att komma överens om en tid då bytet kan göras. Bytet görs för att möjliggöra högre bredbandskapacitet samt tillförlitlighet.

Byte av ekonomisk förvaltare.
Under våren gjorde styrelsen en översyn avföreningens kostnader och tog då in konkurrerande offerter till Riksbyggen. Under hösten har vi följt upp detta och fortsatt förhandlat priserna kring offerterna och har nu tecknat avtal med Rådrum som innebär en stor sänkning av kostnaden för föreningen. Bytet beräknas ske efter årsskiftet då avtalet med Riksbyggen löper ut. Mer info samt exakt datum kommer senare. 

Arbetsgrupp kring friköpsfrågan och information
Efter extrastämman framfördes önskemål om att tillsätta en arbetsgrupp med medlemmar både utom och inom styrelsen. Styrelsen har tagit till sig kritiken och har tillsatt  två arbetsgrupper. En som ska arbeta medfriköpsfrågan och en som ska arbeta med hur information ges från styrelsen till medlemmarna. Vi söker fortfarande efter fler som vill vara med. Ni som är intresserade att vara med kan maila styrelsen på info@tallstigen2.se

Påminnelse om regler för gästparkering
Styrelsen  har  fått klagomål  på  att medlemmar  i  Tallstigen 2  parkerar  på gästparkeringarna  i  området. Därför  kommer  en påminnelse  om  att gästparkeringar  i  området inte  ska  användas av  boende  utan är  till  just för  gäster  som besöker  oss. 

Friköp
Inget nytt har tillkommit sedan senaste infobrevet.

Information från styrelsen (2018-10-02)

Träd

Arbetsgrupp kring friköpsfrågan och information
Efter extrastämman i slutet av juni framkom kritik mot styrelsens hantering av friköpsfrågan och informationen till medlemmarna. Det framfördes önskemål om att tillsätta en arbetsgrupp med medlemmar både utom och inom styrelsen.

Vi ser gärna att några medlemmar anmäler sig och är med i diskussionen av dessa två frågor. Kontakta oss på: info@tallstigen2.se

Översyn av avtal
Just nu håller vi på att gå igenom våra avtal och ett avtal som vi har haft sen föreningen grundades är det med vår förvaltare Riksbyggen (fd ISS). Vi har fått indikationer på att kostnaden för detta avtal är för hög. Styrelsen har som högsta prioritet att reducera föreningens fasta kostnader. Vi kommer att återkomma med mer information i nästa informationsbrev.

Vattenutkastare
Med anledning av tidigare vattenskador hos några boende håller styrelsen på inrådan av VVS-tekniker att inspektera alla utkastare. Alla är ännu inte undersökta men hittills har det inte framkommit något avvikande, vi kommer att undersöka alla innan oktobers slut.

Nu har hösten kommit och det börjar närma sig med frost och minusgrader och därför behöver alla säkerställa de har skruvat bort alla kopplingar från utkastarna för att minska risken för isproppar och potentiella vattenskador.

Ytterdörrar
Styrelsen är medvetna om att det har varit ett långdraget problem med våra ytterdörrar. Därför har vi för avsikt att ta in 3 offerter gällande att byta ut dessa. Har ni kontakter som skulle kunna hjälpa oss att få ett bra pris hör av er till oss på info@tallstigen2.se.

Friköp
Vi kommer ha friköpsfrågan som en stående punkt på informationsbrevet eftersom det är något som berör alla. Just nu har vi tillsatt en intern arbetsgrupp som första fokus är att samla all tillgänglig information för att skapa sig en bild av vad som är gjort och vad som behöver göras. Medlemmar är välkomna att deltaga och hjälpa till i detta arbete

Information från styrelsen (2018-09-10)

Bild på ett träd

Arbetsgrupp kring friköpsfrågan och information
Efter extrastämman i slutet av juni framkom kritik mot styrelsens hantering av friköpsfrågan och informationen till medlemmarna. Det framfördes önskemål om att tillsätta en arbetsgrupp med medlemmar både utom och inom styrelsen.

Styrelsen har tagit till sig kritiken och tillsätter nu två arbetsgrupper. En som ska arbeta med friköpsfrågan och en som ska arbeta med hur information ges från styrelsen till medlemmarna. Ni som är intresserade att vara med kan maila styrelsen på info@tallstigen2.se

Hemsidan
Från och med nu är infobrev som detta och övrig information lättillgänglig från föreningens hemsida, dvs de går att komma åt utan inloggning.

Vattenutkastare
Med anledning av tidigare vattenskador hos några boende håller styrelsen på inrådan av VVS-tekniker att inspektera alla utkastare. Alla är ännu inte undersökta men hittills har det inte framkommit något avvikande.

Liksom tidigare är det ändå mycket viktigt att inför vintern skruva bort alla kopplingar från utkastarna för att minska risken för isproppar.

Ny konstituering av styrelsen
Sedan 27/8 är Thom Sundberg ny ordförande i föreningens styrelse.

Uppgradering av bredbandet
Björnvägens samfällighetsförening har förhandlat med Telia att byta ut switcharna i vår teknikbod vilket kommer att ske i november. Bytet av switchar är nödvändigt för att få bättre driftsäkerhet och även för att göra det möjligt för oss boende att mot avgift kunna beställa en högre hastighet på internet. Telia kommer då även att byta ut alla fiberkonvertrar som sitter inne i husen.

Mer information om detta kommer senare under hösten.