Kallelse till stämma 2022

Härmed kallas medlemmarna i Brf Tallstigen 2 till ordinarie årsstämma

TID: Onsdagen 25 maj 18:30

PLATS: Älta Allianskyrka

DAGORDNING

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande.
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av två justerare tillika rösträknare.
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 9. Föredragning av revisionsberättelsen.
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 17. Val av valberedning.
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  1. Proposition: Solceller
 19. Avslutande

Årsredovisning och revisionsberättelse finns publicerad på vår webbplats www.tallstigen2.se.

Efter årsstämman finns tid för övriga frågor och diskussioner.

Vi i styrelsen hoppas att du, liksom alla andra medlemmar, deltar i stämman och att vi tillsammans känner ett ansvar för föreningens ekonomi och boendemiljö.

Rösta eller delta via ombud? Då måste ni använda blanketten som finns på vår webbplats.

Information från valberedningen

Valberedningen önskar att fler hör av sig med sitt intresse för styrelsearbete.
Kontakta Michaela Aspdahl på michaela.aspdahl@gmail.com

Proposition: Solceller

Bakgrund

Som en del av föreningens ändamål, att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, har styrelsen tagit fram en förstudie för installation av solceller. Eftersom alla tak är föreningens ansvar är det också föreningen (och inte den enskilda medlemmen) som måste ta beslut om eventuell solcellsinstallation. I förstudien utreds de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att installera solceller på föreningens tak. Enligt förstudien är 18 av de fristående husen och båda radhusen lämpliga för solceller. Den rekommenderade utformningen av solcellsanläggning beräknas ge en årlig elproduktion på 108,4 MWh (motsvarar ca 41 % av föreningens totala elbehov). Den totala investeringskostnaden för samtliga rekommenderade takytor uppskattas till 1,97 Mkr med en återbetalningstid på 16 år. Solcellerna har en livslängd på minst 30 år. Det innebär att elen från solcellerna kommer att vara kostnadsfri i minst 15 år för oss medlemmar i föreningen. Förutom den ekonomiska avkastningen finns även en klimatnytta, som motsvarar en minskning av 1991 ton CO2 under solcellernas förväntade livstid.

Vid en eventuell installation av solceller måste föreningen ha kontroll över solelproduktionen och göra en rättvis fördelning av intäkter, även till de hus där solceller inte kommer att installeras. Detta kräver att alla elmätare skrivs över på föreningen som i sin tur fakturerar respektive hushåll för förbrukad el. Detta innebär då att föreningen behöver ha ett gemensamt elabonnemang.

Styrelsens bedömning är att en installation av en solcellsanläggning sänker medlemmarnas kostnader och därmed främjar medlemmarnas ekonomiska intressen.

Förslag till beslut

Stämman beslutar:

 • att styrelsen uppdras att installera solceller


Länk till fullmakt:
https://www.tallstigen2.se/wp-content/uploads/2019/05/Fullmakt_Brf_Tallstigen_2_190512.docx