Kallelse till årsstämma 2023

Härmed kallas medlemmarna i Brf Tallstigen 2 till ordinarie årsstämma

TID: Onsdagen 24 maj 18:30

PLATS: Älta Allianskyrka

DAGORDNING

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande.
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av två justerare tillika rösträknare.
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 9. Föredragning av revisionsberättelsen.
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter (se valberedningens förslag)
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter (se valberedningens förslag)
 16. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 17. Val av valberedning.
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  1. Styrelsens förslag till ändrade stadgar med anledning av bl.a. ny bostadsrättslag 2023
 19. Avslutande

Årsredovisning och revisionsberättelse publiceras senast den 9 maj på vår webbplats www.tallstigen2.se. Se årsredovisning 2022.

Efter årsstämman finns tid för övriga frågor och diskussioner.

Vi i styrelsen hoppas att du, liksom alla andra medlemmar, deltar i stämman och att vi tillsammans känner ett ansvar för föreningens ekonomi och boendemiljö.

Rösta eller delta via ombud? Då måste ni använda blanketten för fullmakt:
https://www.tallstigen2.se/wp-content/uploads/2019/05/Fullmakt_Brf_Tallstigen_2_190512.docx

Valberedningens förslag till styrelse

Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Tallstigen 2, organisationsnummer 769612-7740, föreslås bestå av fem (5) ledamöter och en (1) suppleant. Följande personer föreslås till styrelsen:

 • Dag Lestander (ledamot, omval)
 • Peter Schultz (ledamot, nyval)
 • Thom Sundberg (ledamot, omval)
 • Lena Söderlundh (ledamot, omval)
 • Michael Öhrström (ledamot, omval)
 • Bartek Jankowski (suppleant, omval)

Valberedningen önskar att fler hör av sig med sitt intresse för styrelsearbete.
Kontakta Michaela Aspdahl eller Johan Bogren.

Styrelsens förslag till ändrade stadgar

Bakgrund

Den 1 januari 2023 trädde flera ändringar i bostadsrättslagen (1991:614) i kraft. Ändringar som berör ekonomiska planer och intygsgivare börjar gälla  den 1 januari 2024.  

Enligt Boverket innebär lagändringarna bland annat följande:

 • En förhandstecknare ska få bättre information om förhandsavtalet och de risker som är förknippade med det. En betänketid om minst sju dagar ska gälla för erbjudandet.
 • Den beräknade tiden för upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt, som anges i ett förhandsavtal, ska inte få omfatta ett tidsintervall om mer än tre månader.
 • Ett upplåtelseavtal som innebär att bostadsrättshavaren inte får tillträde till lägenheten i samband med upplåtelsen ska innehålla ett bestämt datum för tillträde.
 • Kraven på den ekonomiska planen och på de intygsgivare som granskar planen ska skärpas.
 • En medlem i en bostadsrättsförening ska inte kunna ha mer än en röst på föreningsstämman.
 • En bostadsrättsförenings årsredovisning ska innehålla särskild information som är till nytta för föreningens intressenter. 

Föreningens stadgar behöver uppdateras utifrån den nya bostadsrättslagen. Styrelsens förslag på ändringar i dessa delar baseras på Bostadsrätternas uppdaterade stadgemall.

Styrelsens förslag på ändringar rör även förtydliganden i fråga om:

 • Hur förslag och beslut av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen ska ske
 • Bostadsrättshavarens skyldighet att följa skötselråd som föreningen har meddelat om värmepump

Som förtydligande av vilka ändringar som föreslås finns nedan även en version med spårade ändringar och kommentarer (baserade på stadgemallens ändringar respektive styrelsens).

Enligt nuvarande stadgar kan föreningens stadgar ändras om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt om det fattas av två på varandra följande föreningsstämmor (dvs. att förslaget behöver tas upp på ytterligare en stämma för att kunna bli giltigt).

Förslag till beslut

Stämman beslutar:

 • att föreningens stadgar ändras enligt styrelsens förslag

Förslaget till ändrade stadgar
Länk till förslag på ändrade stadgar: https://www.tallstigen2.se/wp-content/uploads/2023/05/Brf-Tallstigen-2-Forslag-till-nya-stadgar-2023.pdf
Länk till förslag på ändrade stadgar inklusive spårade ändringar och kommentarer: https://www.tallstigen2.se/wp-content/uploads/2023/05/Brf-Tallstigen-2-Forslag-till-nya-stadgar-2023-sparade-andringar.pdf