Information från styrelsen (2019-01-31)

Arbetsgrupp kring friköpsfrågan och information
Vissa medlemmar har tidigare visat intresse att alla medlemmar ska få mer insyn och delaktighet i friköpsfrågan. Styrelsen erbjöd därför medlemmarna att vara med i två olika arbetsgrupper men styrelsen har inte fått in några intresseanmälningar och därför läggs informationsgruppen ned. Friköpsfrågan drivs vidare.

Sandlåda
Vid lekplatsen finns en sandlåda uppställd, om boende behöver sanda på egen tomt.

Översikt av kostnad för nytt avfallsavtal
I föregående infobrev redovisade styrelsen konsekvenserna av att byta avfallstaxa, från nuvarande flerbostadstaxa till enskild taxa. Som tidigare informerat, skulle enskild taxa innebära att hushållen tar över avfallskostnaderna. Detta betyder att kostnaderna bestäms av antal hämtningar och huruvida hushållen har matavfallsinsamling (brunt kärl) eller inte. Avfallstaxan blir reducerad om hushållen även har matavfallinsamling.

Styrelsen har inte fått så mycket respons på förslaget, men vissa medlemmar tyckte att det krävdes ett förtydligande över de ekonomiska konsekvenserna som en förändrad avfallstaxa skulle innebära.  För att få en rättvisande jämförelse har de nuvarande månadskostnaderna för flerbostadstaxa (210 kr/mån) jämförts med kostnaderna för enskild taxa för både standardpris (bara grönt kärl) och reducerat pris (grönt och brunt kärl) med olika antal hämtningar. Som exempel blir kostnaderna med enskild taxa och hämtning en gång per månad för standardpriset (grönt kärl) 194 kr/mån och för reducerat pris (grönt och brunt kärl) 167 kr/mån.

Se baksidan av brevet som redovisar detaljerade kostnader för de olika alternativen. Styrelsen önskar återkoppling på förslaget som eventuellt kommer tas upp för beslut på årsstämman.

Friköp
Nacka kommun har fakturerat föreningen för detaljplanändringen. Kostnaden för detta uppgick till 354 053 kr.