Ny styrelse 2024

Utvalda

Styrelse vald vid stämman 2024.

OrdförandePeter Schultz   
KassörRikard Aveling   
SekreterareHjalmar Grefberg   
LedamotThom Sundberg   
LedamotSteven Kent   
SuppleantBartek Jankowski   
SuppleantLena Söderlundh   

Kallelse till årsstämma 2024

Utvalda

Tid: Onsdag 22 maj kl 18.30

Plats: Älta Allianskyrka

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande.
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av två justerare tillika rösträknare.
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 9. Föredragning av revisionsberättelsen.
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter (se valberedningens förslag)
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter (se valberedningens förslag)
 16. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 17. Val av valberedning.
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  1. Styrelsens förslag till ändrade stadgar med anledning av bl.a. ny bostadsrättslag 2023.
 19. Avslutande

Årsredovisning för 2023 inklusive revisionsberättelse finns publicerad på https://www.tallstigen2.se/om-foreningen/arsredovisning/.

Efter årsstämman finns tid för övriga frågor och diskussioner.

Vi i styrelsen hoppas att du, liksom alla andra medlemmar, deltar i stämman och att vi tillsammans känner ett ansvar för föreningens ekonomi och boendemiljö.

Rösta eller delta via ombud? Då måste ni använda blanketten för fullmakt som finns på vår webbplats. https://www.tallstigen2.se/wp-content/uploads/2019/05/Fullmakt_Brf_Tallstigen_2_190512.docx

Styrelsens förslag till ändrade stadgar

Bakgrund

Den 1 januari 2023 trädde flera ändringar i bostadsrättslagen (1991:614) i kraft. Ändringar som berör ekonomiska planer och intygsgivare börjar gälla den 1 januari 2024.  

Enligt Boverket innebär lagändringarna bland annat följande:

 • En förhandstecknare ska få bättre information om förhandsavtalet och de risker som är förknippade med det. En betänketid om minst sju dagar ska gälla för erbjudandet.
 • Den beräknade tiden för upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt, som anges i ett förhandsavtal, ska inte få omfatta ett tidsintervall om mer än tre månader.
 • Ett upplåtelseavtal som innebär att bostadsrättshavaren inte får tillträde till lägenheten i samband med upplåtelsen ska innehålla ett bestämt datum för tillträde.
 • Kraven på den ekonomiska planen och på de intygsgivare som granskar planen ska skärpas.
 • En medlem i en bostadsrättsförening ska inte kunna ha mer än en röst på föreningsstämman.
 • En bostadsrättsförenings årsredovisning ska innehålla särskild information som är till nytta för föreningens intressenter. 

Föreningens stadgar behöver uppdateras utifrån den nya bostadsrättslagen. Styrelsens förslag på ändringar i dessa delar baseras på Bostadsrätternas uppdaterade stadgemall.

Styrelsens förslag på ändringar rör även förtydliganden i fråga om:

 • Hur förslag och beslut av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen ska ske
 • Bostadsrättshavarens skyldighet att följa skötselråd som föreningen har meddelat om värmepump

Som förtydligande av vilka ändringar som föreslås och varför finns på även en version med spårade ändringar och kommentarer (baserade på stadgemallens ändringar respektive styrelsens).

Styrelsens förslag beslutades på årsstämman 2023 med en liten justering efter synpunkt från medlem (ett ”kan” ändrandes till ”ska” i fråga om avsättning till fond för yttre underhåll). Beslutet är giltigt om det fattas av två på varandra följande föreningsstämmor och ärendet tas därför upp för beslut även vid årsstämman 2024. På den andra stämman krävs att minst två tredjedelar av de röstande går med på beslutet.

Förslag till beslut

Stämman beslutar:

 • att föreningens stadgar ändras enligt styrelsens förslag

Förslaget till ändrade stadgar

Länk till förslag på ändrade stadgar: https://www.tallstigen2.se/wp-content/uploads/2024/04/Brf-Tallstigen-2-Forslag-till-nya-stadgar-2024.pdf

Länk till förslag på ändrade stadgar inklusive spårade ändringar och kommentarer: https://www.tallstigen2.se/wp-content/uploads/2024/04/Brf-Tallstigen-2-Forslag-till-nya-stadgar-2024-sparade-andringar.pdf

Valberedning söker nya medlemmar till styrelsen

Det finns två platser i styrelsen som behöver fyllas upp. Valberedningen önskar att fler hör av sig med sitt intresse för styrelsearbete. Se information som har delats ut i era brevlådor och via facebook-gruppen Blåbärsslingan. Vid intresse kontakta Michaela Aspdahl (BBS-7) eller Anders Isberg (BBS-48),

Kallelse till årsstämma 2023

Utvalda

Härmed kallas medlemmarna i Brf Tallstigen 2 till ordinarie årsstämma

TID: Onsdagen 24 maj 18:30

PLATS: Älta Allianskyrka

DAGORDNING

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande.
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av två justerare tillika rösträknare.
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 9. Föredragning av revisionsberättelsen.
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter (se valberedningens förslag)
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter (se valberedningens förslag)
 16. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 17. Val av valberedning.
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  1. Styrelsens förslag till ändrade stadgar med anledning av bl.a. ny bostadsrättslag 2023
 19. Avslutande

Årsredovisning och revisionsberättelse publiceras senast den 9 maj på vår webbplats www.tallstigen2.se. Se årsredovisning 2022.

Efter årsstämman finns tid för övriga frågor och diskussioner.

Vi i styrelsen hoppas att du, liksom alla andra medlemmar, deltar i stämman och att vi tillsammans känner ett ansvar för föreningens ekonomi och boendemiljö.

Rösta eller delta via ombud? Då måste ni använda blanketten för fullmakt:
https://www.tallstigen2.se/wp-content/uploads/2019/05/Fullmakt_Brf_Tallstigen_2_190512.docx

Valberedningens förslag till styrelse

Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Tallstigen 2, organisationsnummer 769612-7740, föreslås bestå av fem (5) ledamöter och en (1) suppleant. Följande personer föreslås till styrelsen:

 • Dag Lestander (ledamot, omval)
 • Peter Schultz (ledamot, nyval)
 • Thom Sundberg (ledamot, omval)
 • Lena Söderlundh (ledamot, omval)
 • Michael Öhrström (ledamot, omval)
 • Bartek Jankowski (suppleant, omval)

Valberedningen önskar att fler hör av sig med sitt intresse för styrelsearbete.
Kontakta Michaela Aspdahl eller Johan Bogren.

Styrelsens förslag till ändrade stadgar

Bakgrund

Den 1 januari 2023 trädde flera ändringar i bostadsrättslagen (1991:614) i kraft. Ändringar som berör ekonomiska planer och intygsgivare börjar gälla  den 1 januari 2024.  

Enligt Boverket innebär lagändringarna bland annat följande:

 • En förhandstecknare ska få bättre information om förhandsavtalet och de risker som är förknippade med det. En betänketid om minst sju dagar ska gälla för erbjudandet.
 • Den beräknade tiden för upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt, som anges i ett förhandsavtal, ska inte få omfatta ett tidsintervall om mer än tre månader.
 • Ett upplåtelseavtal som innebär att bostadsrättshavaren inte får tillträde till lägenheten i samband med upplåtelsen ska innehålla ett bestämt datum för tillträde.
 • Kraven på den ekonomiska planen och på de intygsgivare som granskar planen ska skärpas.
 • En medlem i en bostadsrättsförening ska inte kunna ha mer än en röst på föreningsstämman.
 • En bostadsrättsförenings årsredovisning ska innehålla särskild information som är till nytta för föreningens intressenter. 

Föreningens stadgar behöver uppdateras utifrån den nya bostadsrättslagen. Styrelsens förslag på ändringar i dessa delar baseras på Bostadsrätternas uppdaterade stadgemall.

Styrelsens förslag på ändringar rör även förtydliganden i fråga om:

 • Hur förslag och beslut av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen ska ske
 • Bostadsrättshavarens skyldighet att följa skötselråd som föreningen har meddelat om värmepump

Som förtydligande av vilka ändringar som föreslås finns nedan även en version med spårade ändringar och kommentarer (baserade på stadgemallens ändringar respektive styrelsens).

Enligt nuvarande stadgar kan föreningens stadgar ändras om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt om det fattas av två på varandra följande föreningsstämmor (dvs. att förslaget behöver tas upp på ytterligare en stämma för att kunna bli giltigt).

Förslag till beslut

Stämman beslutar:

 • att föreningens stadgar ändras enligt styrelsens förslag

Förslaget till ändrade stadgar
Länk till förslag på ändrade stadgar: https://www.tallstigen2.se/wp-content/uploads/2023/05/Brf-Tallstigen-2-Forslag-till-nya-stadgar-2023.pdf
Länk till förslag på ändrade stadgar inklusive spårade ändringar och kommentarer: https://www.tallstigen2.se/wp-content/uploads/2023/05/Brf-Tallstigen-2-Forslag-till-nya-stadgar-2023-sparade-andringar.pdf

Kallelse till stämma 2022

Härmed kallas medlemmarna i Brf Tallstigen 2 till ordinarie årsstämma

TID: Onsdagen 25 maj 18:30

PLATS: Älta Allianskyrka

DAGORDNING

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande.
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av två justerare tillika rösträknare.
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 9. Föredragning av revisionsberättelsen.
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 17. Val av valberedning.
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  1. Proposition: Solceller
 19. Avslutande

Årsredovisning och revisionsberättelse finns publicerad på vår webbplats www.tallstigen2.se.

Efter årsstämman finns tid för övriga frågor och diskussioner.

Vi i styrelsen hoppas att du, liksom alla andra medlemmar, deltar i stämman och att vi tillsammans känner ett ansvar för föreningens ekonomi och boendemiljö.

Rösta eller delta via ombud? Då måste ni använda blanketten som finns på vår webbplats.

Information från valberedningen

Valberedningen önskar att fler hör av sig med sitt intresse för styrelsearbete.
Kontakta Michaela Aspdahl på michaela.aspdahl@gmail.com

Proposition: Solceller

Bakgrund

Som en del av föreningens ändamål, att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, har styrelsen tagit fram en förstudie för installation av solceller. Eftersom alla tak är föreningens ansvar är det också föreningen (och inte den enskilda medlemmen) som måste ta beslut om eventuell solcellsinstallation. I förstudien utreds de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att installera solceller på föreningens tak. Enligt förstudien är 18 av de fristående husen och båda radhusen lämpliga för solceller. Den rekommenderade utformningen av solcellsanläggning beräknas ge en årlig elproduktion på 108,4 MWh (motsvarar ca 41 % av föreningens totala elbehov). Den totala investeringskostnaden för samtliga rekommenderade takytor uppskattas till 1,97 Mkr med en återbetalningstid på 16 år. Solcellerna har en livslängd på minst 30 år. Det innebär att elen från solcellerna kommer att vara kostnadsfri i minst 15 år för oss medlemmar i föreningen. Förutom den ekonomiska avkastningen finns även en klimatnytta, som motsvarar en minskning av 1991 ton CO2 under solcellernas förväntade livstid.

Vid en eventuell installation av solceller måste föreningen ha kontroll över solelproduktionen och göra en rättvis fördelning av intäkter, även till de hus där solceller inte kommer att installeras. Detta kräver att alla elmätare skrivs över på föreningen som i sin tur fakturerar respektive hushåll för förbrukad el. Detta innebär då att föreningen behöver ha ett gemensamt elabonnemang.

Styrelsens bedömning är att en installation av en solcellsanläggning sänker medlemmarnas kostnader och därmed främjar medlemmarnas ekonomiska intressen.

Förslag till beslut

Stämman beslutar:

 • att styrelsen uppdras att installera solceller


Länk till fullmakt:
https://www.tallstigen2.se/wp-content/uploads/2019/05/Fullmakt_Brf_Tallstigen_2_190512.docx

Information från styrelsen (2020-03-10)

Föreningsstämma 13 maj
Datum för ordinarie föreningsstämma är onsdag den 13 maj. I enlighet med stadgarna kommer en kallelse med dagordning att delas ut senast 2 veckor innan stämman. Eventuella motioner måste därför vara styrelsen tillhanda senast 1 april för att styrelsen ska hinna behandla dessa. Valberedningen kommer även inom kort att kontakta medlemmarna för att höra om det finns intresse att delta i styrelsen. Styrelsen hoppas att så många medlemmar som möjligt deltar i stämman, då detta är ett viktigt tillfälle för medlemmar att få insyn och påverka föreningens ekonomi och boendemiljö.

Städdag
Samfällighetens årliga städdag kommer att bli lördag 25 april med samling kl. 10 vid lekplatsen. I år kommer städningen även inkludera viss upprustning av lekparken.

Gästparkering
Våra gemensamma gästparkeringar, i backen och vid lekplatsen, är avsedda för besökande. Det har nyligen framkommit att dessa parkeringsplatser utnyttjas som långtidsparkering för boende utanför Blåbärsslingan. För de aktuella bilarna har det därför delats ut lappar för att informera om att detta inte är tillåtet. Kontakta styrelsen eller samfälligheten om det finns misstanke om att gästparkeringen utnyttjas på detta sätt.

Ny avfallsentreprenör
Nacka vatten och avfall AB byter entreprenör för avfallshantering från och med 1 april. Detta kommer eventuellt innebära ny tömningsdag och att kärlen ska placeras på ett annat sätt. Från och med 17 mars kommer Nacka vatten och avfall informera om eventuella förändringar på: www.nacka.se/nackavattenavfall/avfall/sophamtning/tomningsdag