Information från styrelsen (2020-03-10)

Föreningsstämma 13 maj
Datum för ordinarie föreningsstämma är onsdag den 13 maj. I enlighet med stadgarna kommer en kallelse med dagordning att delas ut senast 2 veckor innan stämman. Eventuella motioner måste därför vara styrelsen tillhanda senast 1 april för att styrelsen ska hinna behandla dessa. Valberedningen kommer även inom kort att kontakta medlemmarna för att höra om det finns intresse att delta i styrelsen. Styrelsen hoppas att så många medlemmar som möjligt deltar i stämman, då detta är ett viktigt tillfälle för medlemmar att få insyn och påverka föreningens ekonomi och boendemiljö.

Städdag
Samfällighetens årliga städdag kommer att bli lördag 25 april med samling kl. 10 vid lekplatsen. I år kommer städningen även inkludera viss upprustning av lekparken.

Gästparkering
Våra gemensamma gästparkeringar, i backen och vid lekplatsen, är avsedda för besökande. Det har nyligen framkommit att dessa parkeringsplatser utnyttjas som långtidsparkering för boende utanför Blåbärsslingan. För de aktuella bilarna har det därför delats ut lappar för att informera om att detta inte är tillåtet. Kontakta styrelsen eller samfälligheten om det finns misstanke om att gästparkeringen utnyttjas på detta sätt.

Ny avfallsentreprenör
Nacka vatten och avfall AB byter entreprenör för avfallshantering från och med 1 april. Detta kommer eventuellt innebära ny tömningsdag och att kärlen ska placeras på ett annat sätt. Från och med 17 mars kommer Nacka vatten och avfall informera om eventuella förändringar på: www.nacka.se/nackavattenavfall/avfall/sophamtning/tomningsdag

Julgransinsamlingen i Nacka

Årligen ordnar Nacka vatten och avfall julgransinsamling på 13 olika platser runt om i kommunen (se bifogad fil). Lördag 11/1 kl. 11-17 samt söndag 12/1 kl. 11-17 är det dags igen!

En av insamlingspunkterna som är mesta relevanta för oss är Ekstubbens infartsparkering. Så om ni vill ha enkel bortforsling av granen, gå ner med den till Ekstubbens infartsparkering Lördag 11/1 kl. 11-17 eller söndag 12/1 kl. 11-17.

PS. Vi de tar även emot julgranar på Boo, Älta och Östervik kretsloppscentral.

Information från styrelsen (2019-08-30)

Vattenavläsning
Innan sommaren informerade vi om vattenavläsning som alla medlemmar måste göra halvårsvis. Alla har skickat in sin förbrukning till oss och kommer läggas på avgiften för oktober.

När ska medlemmarna kontakta styrelsen
Det bästa är att alltid kontakta styrelsen när problem i bostaden uppstår. Eftersom vi bor i bostadsrättsförening är ansvaret delat mellan bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen att ta hand om våra hus.

Exempel på bostadsrättshavarens ansvarsområde är alla ytskikt, dvs alla innerväggar, golv och innertak. Rensning av vattenlås, vitvaror, köksfläkt, altan, utomhustrappa och skötselområde.

Exempel på bostadsrättsföreningens ansvarsområde är stammar, bärande väggar, värmepumpen, yttertak, ytterväggar och ventilation.

Stadgarna styr vem som är ansvarig för vad. Läs gärna igenom dessa på vår hemsida http://www.tallstigen2.se

Kontakta styrelsen på info@tallstigen2.se eller någon i styrelsen.

Ytterdörrar
Översyn är planerad av alla ytterdörrar, inspektion hos samtliga medlemmar ska ske för att få en bild av vilka problem som finns. Vi återkommer om mer information.

Information från styrelsen (2019-06-11)

Vattenavläsning
I månadsskiftet juni/juli är det dags för den återkommande avläsningen av vattenmätarna, information gällande detta kommer att komma när det närmar sig.

Byggnation eller ombyggnation
Ska du bygga om eller göra någon förändring inne eller ute, kolla med styrelsen och läs stadgarna vad som får och ej får göras. Om något är oklart får ni självklart alltid kontakta någon i styrelsen.

Ny styrelse
Vi har nya ledamöter i styrelsen Lina och Johan.

Nya stadgar
I och med årsstämman så röstade vi igenom nya stadgar, viktigt att alla läser igenom dessa. De finns publicerade hos Bolagsverket och såklart på vår hemsida www.tallstigen2.se.

Glad sommar
Styrelsen önskar alla medlemmar en skön och lång sommarledighet.

Ta hjälp av varandra om ni behöver hjälp under sommaren och håll koll på varandras hus. Vi bor här tillsammans.

Ny styrelse 2019-2020

Under stämman röstades det fram en ny styrelse, se nedan för sammansättning. Styrelsen konstituerar sig själv.

OrdförandeThom Sundberg
KassörLina Forsström
SekreterareAnders Isberg
LedamotJohan Bogren
LedamotBartek Jankowski
SuppleantChristian Lund
SuppleantLena Söderlundh

Härmed kallas medlemmarna i Brf Tallstigen 2 till ordinarie årsstämma

TID: tisdagen 14 maj 2019 kl. 19.00

PLATS: Allianskyrkan i Älta

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
3. Val av ordförande på stämman.
4. Anmälan av ordförandens val av sekreterare.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
7. Frågan om kallelse till stämman behörigen skett.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
9. Föredragning av revisionsberättelsen.
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande förlust enligt fastställd balansräkning.
13. Beslut om arvoden.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av revisor och suppleant.
16. Val av valberedning.
17. Övriga ärenden.
a. Proposition gällande nya uppdaterade stadgar. Andra omröstningen gällande detta, tidigare omröstning skedde på extrastämma 2018-06-28. Förslaget finns att ladda ned på vår webbplats www.tallstigen2.se under fliken ”Om föreningen”, ”Stadgar” och ”Förslag till nya stadgar”.
b. Motion gällande friköp. Bilaga 1.

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att publiceras på vår webbplats www.tallstigen2.se innan stämman (Årsredovisning)

Efter årsstämman finns tid för övriga frågor och diskussioner.

Vi i styrelsen hoppas att du, liksom alla andra medlemmar, deltar i stämman och att vi tillsammans känner ett ansvar för föreningens ekonomi och boendemiljö.

Det kommer självklart att bjudas på fika.

Se bifogade filer.

Information från styrelsen (2019-04-07)

Föreningsstämma
Datum för ordinarie föreningsstämma är satt till 14 maj. En kallelse med dagordning kommer att delas ut senast 2 veckor innan stämman enligt stadgarna. Då alla ärenden ska redovisas på kallelsen är det viktigt att eventuella motioner är styrelsen tillhanda senast den 16 april.

Städdag
Lördagen den 27 april är det gemensam städdag med samfälligheten. Samling kl. 10 vid lekplatsen.

Föreningens avfallshantering
Föreningen kommer fortsättningsvis att stå för sophämtningsavtal med Nacka kommun. Föreningen kommer att beställa bruna matavfallskärl till alla boende om man inte aktivt väljer att avstå.

Värmepannan
Vid problem med värmepannan ska styrelsen kontaktas innan kontakt tas med reparatör.

Lekplatsen
Björnvägens samfällighet har som målsättning att rusta upp lekplatsen. I år är dock det ekonomiska läget ansträngt p.g.a. höga kostnader för snöröjningen. Samfälligheten önskar ändå föreningens synpunkter på hur lekplatsen kan rustas upp. Förslag kan mailas till christian@rehaboteket.se

Arbetsgrupp för friköpsfrågan
Arbetsgruppen består nu av 6 medlemmar ur föreningen och har haft ett första möte

Information från styrelsen (2019-02-27)

Föreningsstämma
Datum för ordinarie föreningsstämma är satt till 14 maj. En kallelse med dagordning kommer att delas ut senast 2 veckor innan stämman enligt stadgarna. Då alla ärenden ska redovisas på kallelsen är det viktigt att motioner är styrelsen tillhanda senast den 16 april.

Städdag
Lördagen den 27 april är det gemensam städdag med samfälligheten. Samling kl. 10 vid lekplatsen.

Föreningens avfallshantering
Kom gärna med synpunkter på styrelsens tidigare alternativ kring föreningens avfallshantering. Information finns även på föreningens hemsida: http://www.tallstigen2.se/

Avisering från föreningens ekonomiska förvaltare
Vi vill påminna om att vi har Rådrum som ny förvaltare och att de tar ut en aviseringsavgift om 20 kronor per pappersfaktura om man inte själv väljer att bli aviserad via e-post, e-faktura eller autogiro. Hur man går tillväga står på avin. Framöver kommer även mer detaljerad information kring vattenförbrukning och kostnad framgå av avin. Vänd dig till styrelsen om du har synpunkter på informationen, inte till Rådrum.