Julgransinsamlingen i Nacka

Årligen ordnar Nacka vatten och avfall julgransinsamling på 13 olika platser runt om i kommunen (se bifogad fil). Lördag 11/1 kl. 11-17 samt söndag 12/1 kl. 11-17 är det dags igen!

En av insamlingspunkterna som är mesta relevanta för oss är Ekstubbens infartsparkering. Så om ni vill ha enkel bortforsling av granen, gå ner med den till Ekstubbens infartsparkering Lördag 11/1 kl. 11-17 eller söndag 12/1 kl. 11-17.

PS. Vi de tar även emot julgranar på Boo, Älta och Östervik kretsloppscentral.

Information från styrelsen (2019-08-30)

Vattenavläsning
Innan sommaren informerade vi om vattenavläsning som alla medlemmar måste göra halvårsvis. Alla har skickat in sin förbrukning till oss och kommer läggas på avgiften för oktober.

När ska medlemmarna kontakta styrelsen
Det bästa är att alltid kontakta styrelsen när problem i bostaden uppstår. Eftersom vi bor i bostadsrättsförening är ansvaret delat mellan bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen att ta hand om våra hus.

Exempel på bostadsrättshavarens ansvarsområde är alla ytskikt, dvs alla innerväggar, golv och innertak. Rensning av vattenlås, vitvaror, köksfläkt, altan, utomhustrappa och skötselområde.

Exempel på bostadsrättsföreningens ansvarsområde är stammar, bärande väggar, värmepumpen, yttertak, ytterväggar och ventilation.

Stadgarna styr vem som är ansvarig för vad. Läs gärna igenom dessa på vår hemsida http://www.tallstigen2.se

Kontakta styrelsen på info@tallstigen2.se eller någon i styrelsen.

Ytterdörrar
Översyn är planerad av alla ytterdörrar, inspektion hos samtliga medlemmar ska ske för att få en bild av vilka problem som finns. Vi återkommer om mer information.

Information från styrelsen (2019-06-11)

Vattenavläsning
I månadsskiftet juni/juli är det dags för den återkommande avläsningen av vattenmätarna, information gällande detta kommer att komma när det närmar sig.

Byggnation eller ombyggnation
Ska du bygga om eller göra någon förändring inne eller ute, kolla med styrelsen och läs stadgarna vad som får och ej får göras. Om något är oklart får ni självklart alltid kontakta någon i styrelsen.

Ny styrelse
Vi har nya ledamöter i styrelsen Lina och Johan.

Nya stadgar
I och med årsstämman så röstade vi igenom nya stadgar, viktigt att alla läser igenom dessa. De finns publicerade hos Bolagsverket och såklart på vår hemsida www.tallstigen2.se.

Glad sommar
Styrelsen önskar alla medlemmar en skön och lång sommarledighet.

Ta hjälp av varandra om ni behöver hjälp under sommaren och håll koll på varandras hus. Vi bor här tillsammans.

Ny styrelse 2019-2020

Under stämman röstades det fram en ny styrelse, se nedan för sammansättning. Styrelsen konstituerar sig själv.

OrdförandeThom Sundberg
KassörLina Forsström
SekreterareAnders Isberg
LedamotJohan Bogren
LedamotBartek Jankowski
SuppleantChristian Lund
SuppleantLena Söderlundh

Härmed kallas medlemmarna i Brf Tallstigen 2 till ordinarie årsstämma

TID: tisdagen 14 maj 2019 kl. 19.00

PLATS: Allianskyrkan i Älta

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
3. Val av ordförande på stämman.
4. Anmälan av ordförandens val av sekreterare.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
7. Frågan om kallelse till stämman behörigen skett.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
9. Föredragning av revisionsberättelsen.
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande förlust enligt fastställd balansräkning.
13. Beslut om arvoden.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av revisor och suppleant.
16. Val av valberedning.
17. Övriga ärenden.
a. Proposition gällande nya uppdaterade stadgar. Andra omröstningen gällande detta, tidigare omröstning skedde på extrastämma 2018-06-28. Förslaget finns att ladda ned på vår webbplats www.tallstigen2.se under fliken ”Om föreningen”, ”Stadgar” och ”Förslag till nya stadgar”.
b. Motion gällande friköp. Bilaga 1.

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att publiceras på vår webbplats www.tallstigen2.se innan stämman (Årsredovisning)

Efter årsstämman finns tid för övriga frågor och diskussioner.

Vi i styrelsen hoppas att du, liksom alla andra medlemmar, deltar i stämman och att vi tillsammans känner ett ansvar för föreningens ekonomi och boendemiljö.

Det kommer självklart att bjudas på fika.

Se bifogade filer.

Information från styrelsen (2019-04-07)

Föreningsstämma
Datum för ordinarie föreningsstämma är satt till 14 maj. En kallelse med dagordning kommer att delas ut senast 2 veckor innan stämman enligt stadgarna. Då alla ärenden ska redovisas på kallelsen är det viktigt att eventuella motioner är styrelsen tillhanda senast den 16 april.

Städdag
Lördagen den 27 april är det gemensam städdag med samfälligheten. Samling kl. 10 vid lekplatsen.

Föreningens avfallshantering
Föreningen kommer fortsättningsvis att stå för sophämtningsavtal med Nacka kommun. Föreningen kommer att beställa bruna matavfallskärl till alla boende om man inte aktivt väljer att avstå.

Värmepannan
Vid problem med värmepannan ska styrelsen kontaktas innan kontakt tas med reparatör.

Lekplatsen
Björnvägens samfällighet har som målsättning att rusta upp lekplatsen. I år är dock det ekonomiska läget ansträngt p.g.a. höga kostnader för snöröjningen. Samfälligheten önskar ändå föreningens synpunkter på hur lekplatsen kan rustas upp. Förslag kan mailas till christian@rehaboteket.se

Arbetsgrupp för friköpsfrågan
Arbetsgruppen består nu av 6 medlemmar ur föreningen och har haft ett första möte

Information från styrelsen (2019-02-27)

Föreningsstämma
Datum för ordinarie föreningsstämma är satt till 14 maj. En kallelse med dagordning kommer att delas ut senast 2 veckor innan stämman enligt stadgarna. Då alla ärenden ska redovisas på kallelsen är det viktigt att motioner är styrelsen tillhanda senast den 16 april.

Städdag
Lördagen den 27 april är det gemensam städdag med samfälligheten. Samling kl. 10 vid lekplatsen.

Föreningens avfallshantering
Kom gärna med synpunkter på styrelsens tidigare alternativ kring föreningens avfallshantering. Information finns även på föreningens hemsida: http://www.tallstigen2.se/

Avisering från föreningens ekonomiska förvaltare
Vi vill påminna om att vi har Rådrum som ny förvaltare och att de tar ut en aviseringsavgift om 20 kronor per pappersfaktura om man inte själv väljer att bli aviserad via e-post, e-faktura eller autogiro. Hur man går tillväga står på avin. Framöver kommer även mer detaljerad information kring vattenförbrukning och kostnad framgå av avin. Vänd dig till styrelsen om du har synpunkter på informationen, inte till Rådrum.

Information från styrelsen (2019-01-31)

Arbetsgrupp kring friköpsfrågan och information
Vissa medlemmar har tidigare visat intresse att alla medlemmar ska få mer insyn och delaktighet i friköpsfrågan. Styrelsen erbjöd därför medlemmarna att vara med i två olika arbetsgrupper men styrelsen har inte fått in några intresseanmälningar och därför läggs informationsgruppen ned. Friköpsfrågan drivs vidare.

Sandlåda
Vid lekplatsen finns en sandlåda uppställd, om boende behöver sanda på egen tomt.

Översikt av kostnad för nytt avfallsavtal
I föregående infobrev redovisade styrelsen konsekvenserna av att byta avfallstaxa, från nuvarande flerbostadstaxa till enskild taxa. Som tidigare informerat, skulle enskild taxa innebära att hushållen tar över avfallskostnaderna. Detta betyder att kostnaderna bestäms av antal hämtningar och huruvida hushållen har matavfallsinsamling (brunt kärl) eller inte. Avfallstaxan blir reducerad om hushållen även har matavfallinsamling.

Styrelsen har inte fått så mycket respons på förslaget, men vissa medlemmar tyckte att det krävdes ett förtydligande över de ekonomiska konsekvenserna som en förändrad avfallstaxa skulle innebära.  För att få en rättvisande jämförelse har de nuvarande månadskostnaderna för flerbostadstaxa (210 kr/mån) jämförts med kostnaderna för enskild taxa för både standardpris (bara grönt kärl) och reducerat pris (grönt och brunt kärl) med olika antal hämtningar. Som exempel blir kostnaderna med enskild taxa och hämtning en gång per månad för standardpriset (grönt kärl) 194 kr/mån och för reducerat pris (grönt och brunt kärl) 167 kr/mån.

Se baksidan av brevet som redovisar detaljerade kostnader för de olika alternativen. Styrelsen önskar återkoppling på förslaget som eventuellt kommer tas upp för beslut på årsstämman.

Friköp
Nacka kommun har fakturerat föreningen för detaljplanändringen. Kostnaden för detta uppgick till 354 053 kr.

Information från styrelsen (2018-12-13)

Vattenutkastare
Översynen av vattenkastarna är nu klar. Samtliga vattenutkastare fungerar som de ska. Ingen ytterligare åtgärd kommer därför att behövas. För att förhindra skador är det dock viktigt att bort alla munstycken från utkastaren så fort som det riskerar att bli minusgrader.

Brandvarnare
Styrelsen vill passa på att påminna alla om att testa så att era brandvarnare fungerar som de ska och byta batterier om det behövs.

Byte av förvaltare – praktisk info
Som vi informerade i förra info-brevet så kommer vi att byta förvaltare från årsskiftet. Det betyder att hyresavierna kommer att komma från Rådrum istället för Riksbyggen. Ni som betalar via autogiro eller e-faktura måste alltså ändra till Rådrum via internetbanken. Ni som får avierna med fysisk post behöver inte göra någonting förutom att vara observanta på nytt bank eller plusgiro-nummer som det ska betalas till.

Avgiftsfri månad
Föreningen har god ekonomi. Styrelsen har därför beslutat att januari månad blir avgiftsfri.

Sophantering
Styrelsen har undersökt möjligheten att ändra föreningens abonnemang för sophämtningen till enskild avfallstaxa och önskar de boendes synpunkter på detta. I dagsläget har föreningen en taxa som är baserad på flerbostadshus och den beräknade kostnaden för 2019 är 2 518 kr/år och kärl med tömning av restavfallet (grönt kärl) varje vecka. Då vissa hushåll även har matavfallskärl (brunt kärl) har föreningen fått en reducerad taxa. Vid byte till enskild taxa skulle tömningen av sopkärlen istället vara behovsstyrd och kostnaden baseras utifrån det. Kostnaden kan reduceras genom att varje hushåll har matavfallsinsamling och färre tömningar.  Ett genomsnittligt hushåll i Nacka har 15 tömningar av restavfall varje år (enligt Nacka vatten och avfall). Med enskild taxa skulle sophämtningskostnaden för varje hushåll vara 1 458 kr/år och 40 kr/tömning (72 kr utan matavfallsinsamling) av restavfallet och 5 kr/tömning av matavfallet. Med 15 tömningar/år och matavfallsinsamling skulle den totala kostnaden för varje hushåll vara 2 133 kr/år. Det är även möjligt för boende att dela matavfallskärl (upp till fyra hushåll). För att byta till enskild taxa krävs en flyttanmälan med underskrift från varje enskild boende att de tar över fakturan. Genom att de boende tar över kostnaden för sophämtningen kan boendeavgiften sänkas. Vid frågor och synpunkter kontakta Lena Söderlundh.